Think Beyond เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คนไทยทุกคนมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้ประชากรมีความรู้ความสามารถทางธุรกิจและการพัฒนาตนเองได้นั้นก็คือ ให้การ สนับสนุนเรื่องการศึกษาที่ดีและมีต้นแบบที่เหมาะสม ดังนั้นทางสำนักพิมพ์จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตหนังสือดีมีคุณภาพ เพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต นำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนา การดำเนินชีวิตและธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในลำดับต่อไปจากวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา 

สำนักพิมพ์ Think Beyond จึงมีแนวทางในการผลิตหนังสือให้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำ ธุรกิจ เช่น หนังสือแนวการบริหารจัดการ สมัยใหม่, ไอเดียในการสร้างธุรกิจ, การพัฒนาตนเองและการพัฒนาความสัมพันธ์กับคน รอบข้างและแนวศาสนาปรัชญา เป็นต้น เพราะทางสำนักพิมพ์มีความเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ จะเป็นกำลังสำคัญในการ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความมั่นคงได้ตามที่ทางสำนักพิมพ์ตั้งความหวังไว้การประชาสัมพันธ์หนังสือดีที่มีสาระและเป็น ประโยชน์ต่อสังคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรับรู้ถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
thinkbeyondbook.com

IDC Business

  • Think beyond
  • Infopress
  • Read Comics
  • Little Heart
  • Serazu
  • TechXcite

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

200 หมู่ 4 ชั้น 19 ห้อง 1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-1081-3, 0-2962-2626
โทรสาร : 0-2962-1084

Copyright © 2024. IDC Premier Co.,Ltd.. All Rights Reserved