สรุปหลัก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
ราคาปก 235 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

สรุปหลัก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งทุกองค์กรทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การดำเนินการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั้งนี้ ตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่ง คือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

สรุปวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

เป็น
หนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสาระความรู้รวมถึงแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ใช้ในการสอบสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย เพื่อใช้ประกอบการเรียนรวมถึงสามารถนำมาทบทวน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท

นำเสนอพร้อมเฉลยชัดเจน สำหรับให้ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบพร้อมแบบทดสอบที่หลาก หลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในปีที่ผ่านๆ มา

เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ศึกษารูปแบบและแนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการสอบจริงในปีต่อไป ประกอบด้วยข้อสอบจริงวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ศาสนาและลัทธิต่างๆ
เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในสังคมไทย
ประวัติศาสตร์ชนชาติไทย
กฎหมายเบื้องต้น
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
การเมืองการปกครอง
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันออก

9786162365744

1

7.5x10 นิ้ว

คณาจารย์และทีมติวเตอร์ Think Beyond Genius

นักรบ พิมพ์ขาว

600 กรัม

9786162365744

2015-02-13

352 หน้า

นักรบ พิมพ์ขาว

หนังสือที่เกี่ยวข้อง