The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง / LOT
ราคาปก 180 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง / LOT

หนังสือ The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง
เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง
ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ

“พ่อหลวงของปวงชาวไทย”
และเป็นหนังสือที่รวบรวมคำสั่งสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ความก้าวหน้าของชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งหลักธรรม คติธรรม ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่พระองค์ทรงพระราชทานสอนพสกนิกรชาวไทยมาตลอดหลายปี

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ มีความหมายลึกซึ้ง สามารถที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีกับชีวิตของตน และสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริง ได้บรรจุลงในหนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้แล้ว

๑. ปณิธานที่ยิ่งใหญ่
๒. ความสำคัญของพุทธศาสนา
๓. ปิดทองหลังพระ
๔. ธรรมะสำหรับครู
๕. อุดมคติ
๖. การแก้ปัญหาเยาวชน
๗. การสร้างตนเองด้วยความเพียร
๘. ความสามัคคี
๙. ความมีวินัย
๑๐. การทำงานให้สำเร็จ
๑๑. การตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้อง
๑๒. การทำความดี
๑๓. จิตที่สะอาดและสงบ
๑๔. การทะนุบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนา
๑๕. การปฏิบัติต่อศาสนาอื่น

9786162365058

1

14x22

บุญมี พวงเพชร

350 กรัม

9786162365058

2014-07-16

192 หน้า

นักรบ พิมพ์ขาว

หนังสือที่เกี่ยวข้อง