แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม
ราคาปก 99 บาท
 • หน่วยงานราชการ, สถาบัน, องค์กร, ร้านค้า
  สนใจสั่งซื้อสินค้า

  โปรดติดต่อพนักงานขาย
  ลูกค้ากลุ่ม สถาบัน/องค์กร/ร้านค้า
  โทร 02-962-2626 ต่อ 113, 611
  มือถือ 098-263-6326

  ดาวโหลด Order Form คลิกที่นี่
 • ลูกค้าทั่วไป สั่งซื้อออนไลน์ ส่งของทางไปรษณีย์ พร้อมส่วนลดพิเศษทุกเล่ม
  เชิญที่ SERAZU.com

แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม

แบบฝึกในเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการเชิงเนื้อหา

ของรายวิชาต่างๆ


อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยสอดแทรกเข้ามาอยู่ในหัวเรื่องหลักคือ เด็กดีมีคุณธรรม (ค่านิยม 12 ประการ) ช่วยทำให้เด็กมีโอกาสได้ใช้ความคิด ประสบการณ์ความสามารถและทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมๆ กัน


ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัย

ด้วยแบบฝึกบูรณาการทักษะที่ออกแบบมา

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560


แบบฝึกเริ่มจากง่ายไปหายาก มีสรุปเนื้อหาสั้นๆ อธิบายให้เด็กเข้าใจก่อนทำแบบฝึก แบบฝึกไม่มากและน้อยจนเกินไปเหมาะกับสมาธิของเด็ก และมีตารางบันทึกพัฒนาการเพื่อให้คุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง ติดตามพัฒนาการเด็กได้อย่างต่อเนื่อง


เหมาะสำหรับ อายุ 3 ปีขึ้นไป ระดับ อ.1-อ.3เด็กดีรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เด็กดีมีความซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
เด็กดีต้องมีความกตัญญู
เด็กดีหมั่นศึกษาหาความรู้ ตั้งใจเล่าเรียน
เด็กดีรู้จักรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
เด็กดีมีศีลธรรม เผื่อแผ่และแบ่งปัน
เด็กดีต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
เด็กดีมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่
เด็กดีต้องมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
เด็กดีต้องรู้จักประหยัด อดออม และไม่ใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย
เด็กดีต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
เด็กดีต้องรู้จักคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

8859099303316

1

17 x 22.86 ซ.ม.

กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์คิดส์

300 กรัม

8859099303316

2018-07-31

88 หน้า

ปติมา จำปาเวียง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง